[email protected]
+48 690093100
Infolinia jest czynna codziennie, w godzinach od 10:00 do 20:00
Menu Zamknąć
0 0 zł
Twój koszyk jest na razie pusty
Strona Główna Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Regulamin sklepu internetowego DlaSpania.pl

Regulamin sklepu internetowego DlaSpania.pl (zwany dalej regulaminem):

 1. Obowiązuje od 01.02.2021r. Do umów zawartych przed 01.02.2021 r. stosuje się postanowienia  poprzednio obowiązującego regulaminu
 2. Określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DlaSpania.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę.

DANE PRZEDSIĘBIORCY

Właścicielką witryny www.dlaspania.pl jest:

DlaSpania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381884, NIP: 8992713545, REGON: 021478722, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (zwana dalej Sprzedawcą lub Sprzedającym).


INFORMACJE OGÓLNE

 1. DlaSpania.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie www.dlaspania.pl (dalej jako: sklep internetowy DlaSpania.pl).
 2. Dane kontaktowe:
 • Adres siedziby: DlaSpania Sp. z o.o. ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 690 093 100

Numer rachunku bankowego:

 • Bank Handlowy w Warszawie S.A. 98103012890000000089555008.
 • Swift: CITIPLPX, IBAN: 981030128900000000895550

 Adres do zwrotów towarów:

 • DlaSpania Sp. z o.o. Salon Sprzedaży, ul. Geodetów 2, 05-200 Wołomin
 1. Kupującym w sklepie internetowym DlaSpania.pl może być osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają zdolność prawną.
 2. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

41. W zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie, zapisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę nieposiadającą charakteru zawodowego, a bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tej osoby (zwana dalej Przedsiębiorcą Uprawnionym).

 1. Sprzedawca będzie porozumiewać się z Kupującym drogą mailową i/lub telefonicznie.
 2. Zakupiony towar jest dostarczany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem ograniczeń przewidzianych przez prawo.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z tym regulaminem, polityką prywatności i akceptacja ich postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. W przypadku umów zawieranych na odległość Sprzedawca przekaże konsumentowi, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość niezwłocznie po jej zawarciu, najpóźniej do chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust 1 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014  poz. 827 z późn.zm.), a w przypadku Przedsiębiorcy Uprawnionego  pouczenie o odstąpieniu od umowy, zgodne z  z załącznikiem nr 1  do ww. ustawy i wzór formularza odstąpienia od umowy, zgodnie z  z załącznikiem nr 2.  do ww. ustawy.

Mając na uwadze, że umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, Sprzedawca przekaże konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji, o których mowa w art. 12 ust 1 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014  poz. 827 z późn.zm.).

 1. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy, zgodne z załącznikiem nr 1 do ww. ustawy i wzór formularza odstąpienia od umowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. ustawy stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do tego regulaminu.
 2. Koszty korzystania przez konsumenta ze środka porozumiewania się ze sprzedawcą na odległość w celu zawarcia umowy, nie są wyższe niż zwykle stosowane za korzystanie z tego środka porozumiewania się.
 3. W przypadku skorzystania przez kupującego z numeru telefonu przeznaczonego do kontaktowania się ze Sprzedawcą w sprawie zawartej umowy, opłata dla kupującego za połączenie z tym numerem nie będzie wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący.
 4. Sprzedawca przekazuje konsumentowi informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014 poz. 827 z późn.zm.) na trwałym nośniku. Przez trwały nośnik rozumie się materiał (np. papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (np. poczta elektroniczna, e-mail, wiadomość SMS) pozwalające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim służą. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest między innymi strona internetowa, wiadomość przesłana w formie elektronicznej na indywidualnie utworzone konto konsumenta znajdujące się na serwerze przedsiębiorcy-nadawcy.
 5. Do przeglądania stron internetowych sklepu internetowego DlaSpania.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego DlaSpania.pl, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego DlaSpania.pl, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. W ramach korzystania ze sklepu internetowego DlaSpania.pl zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Kupujący zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego DlaSpania.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego DlaSpania.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie sklepu internetowego DlaSpania.pl do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych sklepu internetowego DlaSpania.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 7. Przeglądanie asortymentu sklep internetowego DlaSpania.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Kupującego na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego DlaSpania.pl możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 8. Dane wrażliwe rakie jak adres mailowy oraz ID zamówienia w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta mogą zostać udostepnione spółce Ceneo.pl. Jeżeli Kupujący nie chce otrzymawać ankiet badania zadowolenia klienta, musi poinformowac Sprzedawcę o tym drogą mailową na adres: [email protected]

   

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§1

Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie sklepu internetowego DlaSpania.pl w chwili składania zamówienia. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 2. Jeżeli przy składaniu przez konsumenta zamówienia nie został wskazany termin wykonania umowy, umowa zostanie wykonana niezwłocznie, najpóźniej w terminie 45 dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o zawarciu umowy.
 3. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że towar jest niedostępny, sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy poinformuje o tym Kupującego i zwróci mu otrzymaną sumę.

§2

Ceny produktów

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki, o których mowa w § 5 Regulaminu. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Kupującego; Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 3. Łączna cena wynikająca z umowy, to cena towaru i koszty wysyłki.
 4. Bez wyraźnej zgody konsumenta sprzedawca nie może obciążyć konsumenta dodatkową płatnością, wykraczającą poza wynagrodzenie wynikające z umowy. Zgoda ta nie może wynikać z zastosowania z jakiejkolwiek opcji domyślnej w stosowanych formularzach, potwierdzeniach, mailach czy innych tego typu oświadczeniach ustnych, elektronicznych czy też pisemnych
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 6. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 7. Ceny podane w sklepie internetowym DlaSpania.com nie są cenami obowiązującymi w stacjonarnych salonach sprzedaży DlaSpania i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w stacjonarnych salonach sprzedaży DlaSpania.

 

§3

Zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia przez cały czas pracy serwisu internetowego, to jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem strony sklepu internetowgo DlaSpania.pl, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 1. Sprzedawca zapewnia możliwość, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W przypadku zamówień składanych przy użyciu przycisku lub podobnej funkcji są one w sposób czytelny oznaczone sformułowaniem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnym. Jeżeli warunki te nie są spełnione, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Po złożeniu zamówienia na stronie internetowej sklepu DlaSpania.pl, sprzedawca generuje wiadomość e-mail (wysłaną na podany w zamówieniu adres e-mail), w którym znajdować się będzie potwierdzenie otrzymania zamówienia oraz dalsze instrukcje. To potwierdzenie ma na celu poinformowanie Kupującego, że zamówienie dotarło do sprzedawcy.
 3. Niezwłocznie po weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę, nie później niż w terminie 5 dni od potwierdzenia otrzymania zamówienia, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail (tzw. przyjęcie zamówienia).  Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania Kupującemu tej wiadomości e-mail.
 4. Razem z wiadomością e-mail, o której mowa w pkt. 3 tego paragrafu, konsument otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014 poz. 827 z późn.zm.) wraz z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy i tego regulaminu, a także kartą gwarancyjną o ile dany produkt taką kartę posiada.  Wiadomość ta ma charakter informacyjny i staje się integralną częścią umowy dopiero po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę zamówienia konsumenta i przesłaniu do konsumenta informacji mailowej, o której mowa w § 3 pkt 4 tego regulaminu.
 5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania zamówienia z winy Kupującego (np. błędny adres e-mail) w ciągu 48 godzin, zamówienie zostanie anulowane. Sprzedawca będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
 6. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji. Powyższe nie dotyczy zapłaty za pobraniem.
 7. W przypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując jednocześnie Kupującego o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy.
 8. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedawcy, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

§4

Formy i terminy płatności

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 • Przelewem na rachunek (płatność z góry) - Kupujący, który wybierze sposób płatności przelewem, zostanie przesłana wiadomość e-mail z danymi potrzebnymi do dokonania płatności. Towar zostaje wysłany po wpływie kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy. Termin płatności przelewem wynosi 7 dni od daty złożenia zamówienia. Decyduje data obciążenia rachunku Kupującego.
 • Za pobraniem (płatność kurierowi przy dostawie) - w tym wypadku Kupujący płaci dopiero przy odbiorze towaru.
 • Płatność za pobraniem realizowana jest przy zakupach maksymalnie do 3 000 zł
 1. W przypadku zamówienia towarów z dostawą poza terytorium Polski, możliwe jest dokonanie płatności wyłącznie przelewem na rachunek (płatność z góry) w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Decyduje data obciążenia rachunku Kupującego.
 2. W razie zamówienia produktu w nietypowym rozmiarze/na indywidualne zamówienie,  należy zapłacić z góry 100 % całkowitej ceny tego produktu.
 3. Sprzedawca wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Kupującego środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
 4. Do chwili uiszczenia przez Kupującego pełnej należności za zamówiony towar, towar pozostaje własnością Sprzedawcy.
 5. Kody promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego Kupujący może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, o których mowa w §8 niniejszego regulaminu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 200 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§ 5

Terminy i koszty wysyłki

 1. Standardowe terminy dostawy są podane w szczegółowym opisie każdego produktu na stronie sklepu internetowego DlaSpania.pl. Zamówienie na towary o różnym terminie dostawy jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia, jednakże na życzenie Kupującego towary mogą zostać przesłane oddzielnie.
 2. W przypadku produktu w nietypowym rozmiarze/na indywidualne zamówienie, termin realizacji zamówienia zaczyna biec od daty wpłynięcia ceny, o której mowa w § 4 pkt 3  na rachunek Sprzedawcy. Informacja o nietypowym rozmiarze znajduje się przy opisie produktu.
 3. Do każdej przesyłki zostaje dołączone potwierdzenie zakupu towaru (faktury VAT w przypadku dyspozycji Kupującego).
 4. Jeżeli konsument, zawierając umowę na odległość, zamawia towar, który ma zostać wysłany na podany przez niego adres (adres wysyłki), adres ten uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.
 5. W przypadku nieobecności Kupującego pod adresem wskazanym jako adres wysyłki, kurier/inny przewoźnik, informuje, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę.
 6. Dostawa poszczególnych produktów jest odpłatna w zależności od sposobu i miejsca dostawy. 
 7. W przypadku, kiedy limity kuriera/innego przewoźnika pozwolą na zapakowanie kilku sztuk towaru do jednej przesyłki, opłata zostanie skalkulowana i naliczona tylko raz.
 8. Przesyłki o większych gabarytach są dostarczane za pośrednictwem firmy transportowej lub innego przewoźnika wskazanego przez sprzedawcę. Mniejsze przesyłki są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący ma prawo do samodzielnego wyboru transportowej formy dostawy lub odbioru towaru – inne niż wskazana przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 15 tego paragrafu.
 9.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Kupującego błędnych lub niepełnych danych.
 10. W przypadku dostawy towaru poza terytorium Polski, Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany o sposobie dostawy i jej koszcie, nie później jednak niż w momencie składania zamówienia, a gdy nie można będzie ustalić wysokości opłaty z tytułu dostawy - o obowiązku jej uiszczenia. 
 11. Sprzedawca jest odpowiedzialny za przesyłkę zamówioną przez konsumenta do czasu wręczenia jej odbiorcy. Konsument odpowiada za towar dopiero od chwili o trzymania go od przewoźnika. Wyjątkiem jest sytuacja, w której to kupujący samodzielnie wybiera (bez korzystania z opcji udostępnionych przez sprzedawcę) i zamawia przewoźnika (kuriera) w celu odebrania towaru od Sprzedawcy. Wówczas odpowiedzialność za przesyłkę przechodzi na konsumenta w momencie wydania jej przewoźnikowi przez Sprzedawcę.

 

§6

Gwarancje i reklamacje

 1. Warunki gwarancji uregulowane są w kartach gwarancyjnych dołączonych do produktu, na który gwarancja została udzielona, a także przesyłanych konsumentowi zgodnie z § 3 pkt 5 regulaminu.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową, a także nieprawidłowy montaż lub nieodpowiednie uruchomienie towaru, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą ten ponosi odpowiedzialność, albo przez konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 4. W zakresie wad prawnych sprzedawca odpowiada za sprzedany towar, jeżeli:
 • stanowi on własność osoby trzeciej,
 • obciążony jest prawem osoby trzeciej,
 • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • przy wystąpieniu choćby jednej z powyższych sytuacji, konsumentowi przysługują roszczenia, jak przy wadach fizycznych.
 1. W przypadku, kiedy towar ma wadę fizyczną, Kupujący może zgłosić reklamację:
 • w ramach udzielonej gwarancji - bezpośrednio w serwisie producenta (jeżeli towar posiada kartę gwarancyjną) lub,
 • zgłosić reklamację u Sprzedawcy (reklamacja z tytułu rękojmi).
 • Kupujący może wykonywać uprawnienia z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Kupującemu, chyba że rękojmia została ograniczona na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 2. Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji , dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwaranta.
 3. Do złożenia reklamacji wystarczy przedstawić jakikolwiek dowód zawarcia transakcji np. wyciąg z konta bankowego, potwierdzenie płatności kartą, paragon, faktura, inne, który będzie jednoznacznie wskazywał na zawarcie takiej transakcji
 4. Reklamację można złożyć:
 • Osobiście w siedzibie Sprzedającego: DlaSpania Sp. z o.o., ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław,
 • Pisemnie na adres: DlaSpania Sp. z o.o., ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław,
 • Za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres mailowy: [email protected]
 1. Reklamację najlepiej złożyć na piśmie. Warto zawrzeć w niej następujące informacje:
 • Datę sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego,
 • Strony umowy (sprzedawca – kupujący),
 • Datę nabycia towaru, jego rodzaju i cenę,
 • Przyczynę reklamacji,
 • Czas, w jakim ujawniła się wada,
 • Żądanie (np. naprawienia wady, wymiany towaru, obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy).
 • Wraz z pisemnym oświadczeniem należy odesłać wadliwy towar.
 1. Jeżeli reklamacja dotycząca wad produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztów przesyłki spoczywa na sprzedawcy. W przypadku reklamacji odrzuconej koszt pokrywa kupujący.
 2. Jeżeli konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda naprawy towaru, wymiany na towar wolny od wad lub obniżenia ceny, to sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do tego roszczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji, to poinformowanie o jej przyjęciu, odrzuceniu lub o sposobie rozpatrzenia reklamacji. 
 3. Brak ustosunkowania się sprzedawcy do żądań konsumenta lub osoby - wskazanych w pkt. 11 tego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, oznacza, że sprzedawca uznał reklamację.
 4. Jeżeli w ramach reklamacji złożono oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to brak odpowiedzi sprzedawcy w terminie 14 dni nie powoduje automatycznego uznania zasadności tak określonego oświadczenia.
 5. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do miejsca określonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie wskazano – do miejsca, w którym towar został wydany.
 6. Gdy ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie przedmiotu do sprzedawcy byłoby nadmiernie utrudnione, konsument lub Przedsiębiorca uprawniony powinien udostępnić go sprzedawcy w miejscu, w którym się znajduje. W takim przypadku sprzedawca odbierze reklamowany towar we własnym zakresie lub rozpatrzy reklamację i usunie wady w wyżej wymienionym miejscu.  

§7

Odstąpienie i Zwroty

 1. Sprzedawca informuje, że jedynie konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.
 2. Zasady obliczania terminu na odstąpienie od umowy zależą od charakteru świadczenia:
 • w przypadku umowy sprzedaży pojedynczego towaru termin liczy się od dnia następnego po dniu, w którym konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony otrzymał rzecz,
 • w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin liczy się od następnego dnia po dniu, w którym konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część.
 1. Jeżeli sprzedawca nie poinformuje konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprawnionego o prawie odstąpienia od umowy, uprawnienie to przedłuża się – maksymalnie do 12 miesięcy. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przedsiębiorca przekaże tę informację w trakcie trwania umowy. W takim przypadku termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od dnia jej udzielenia.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedawcy w dowolnej formie, jeśli Sprzedawca będzie mógł skutecznie zapoznać się z treścią tego oświadczenia, a w szczególności:
 • na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do tego regulaminu (formularz odstąpienia od umowy mogą pobrać Państwo klikając na ten  link ), wypełniając formularz i przesyłając go, przykładowo droga elektroniczną,
 • przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Sprzedawcy,
 • przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca może wprowadzić dłuższy termin odstąpienia od umowy dla określonych towarów. Informacja o dłuższych terminach odstąpienia znajduje się na stronie sklepu internetowego DlaSpania.pl.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprawnionemu w przypadkach dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprawnionego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, a także w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprawnionego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub Przedsiębiorcy Uprawnionego - lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprawnionemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.
 1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przez konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprawnionego, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zwraca jednak koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.
 2. Zwrot wpłaconych środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Inny sposób zwrotu nie może się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 3. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprawnionego dowodu jego nadania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższe zasady nie obowiązują, jeśli sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze rzecz.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony musi pokryć koszty bezpośrednio związane ze zwrotem towaru po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, czyli odesłaniem rzeczy do sprzedawcy. Ponadto, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Uprawnionemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonowania. Konsument lub Przedsiębiorca Uprawniony nie ponosi kosztów, jeżeli sprzedawca:
 • zgodził się je ponieść lub
 • z przed zawarciem umowy nie poinformował o konieczności ich poniesienia.

14.  Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§8

Promocje

 1. Na stronie sklepu internetowego DlaSpania.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Kupujący otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt; Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  4. zestawy promocyjne – przy zakupie zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch produktów, Kupujący otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu zgodnie z informacją widniejącą w danym momencie przy dokonaniu zakupu takiego zestawu.
 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu promocyjnego podczas składania zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 4. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Kupującego z zamówienia, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 5. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.
 6. Promocje w sklepie internetowym DlaSpania.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.
 7. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów. 

§9

Kodeks dobrych praktyk

 • Sprzedający nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Jeżeli reklamacja nie została uznana, konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji pozarządowych, do których zadań należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich). Gdyby jednak interwencja nie przyniosła efektów, kupujący ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
 2. W przypadku problemów z zakupami internetowymi można zwrócić się po pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – dane kontaktowe rzeczników oraz instytucji udzielających wsparcia w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl
 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji są dostępne na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego – www.konsument.gov.pl
 4. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Za pośrednictwem platformy można złożyć skargę dotyczącą sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży. Adresem pierwszego kontaktu w powyższym przedmiocie jest adres poczty elektronicznej sprzedawcy: [email protected]

§11

Dane osobowe

 1. Kupujący podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie internetowej sklepu internetowego DlaSpania.pl poświęconej polityce prywatności. W każdym z przypadków w którym wymagane jest podanie danych osobowych, Kupujący otrzyma dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych.

§12

Newsletter

 1. Kupujący może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji wraz z podaniem adresu e-mail Kupującego.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Kupujący może z niej zrezygnować w każdym czasie.
 3. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie - osobiście w siedzibie DlaSpania Sp. z o.o. ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław., za pomocą korespondencji e-mail: [email protected] lub telefonicznie: +48 690 930 900

§13

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronie sklepu internetowego DlaSpania.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Zawartość stron internetowych DlaSpania.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca oświadcza, że informacje dotyczące towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego DlaSpania.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność DlaSpania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub innych spółek, z którymi DlaSpania Sp. z o.o. znajduje się w stałych kontaktach handlowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego upoważnia Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Informujemy, że na stronach internetowych sklepu DlaSpania.pl stosowane są wtyczki społecznościowe.
 7. Więcej informacji nt. wtyczek społecznościowych znajdziesz w stopce strony.
 8. Linki do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie są świadczonymi na rzecz Kupującego usługami dodatkowymi. Tego typu strony internetowe są całkowicie niezależne i nie są kontrolowane przez Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych należących do osób trzecich, do których dostęp otrzymują Państwo za pośrednictwem stron należących do DlaSpania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Sprzedający nie ponosi także odpowiedzialności za zamieszczane na nich treści, za zgodność z zasadami o ochronie danych osobowych oraz za używanie tych stron.
 9. Właściciel witryny www.dlaspania.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych (Umownych). O każdej zmianie Ogólnych Warunków Handlowych (Umownych) Kupujący zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub poprzez informację zawartą na stronach internetowych sklepu DlaSpania.pl z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący dowiedział się, lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o zmianie dowiedzieć. Zmiany Ogólnych Warunków Handlowych (Umownych) wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.

 

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:

 1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
 2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
 3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności sklepu internetowego www.DlaSpania.pl, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności sklepu internetowego www.DlaSpania.pl;
 4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
 6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
 7. przeciwdziałanie nadużyciom;
 8. poprawa obsługi Kupujących;
 9.  zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem sklepu internetowego www.DlaSpania.pl.