[email protected]
+48 690093100
Infolinia jest czynna codziennie, w godzinach od 10:00 do 20:00
Menu Zamknąć
0 0 zł
Twój koszyk jest na razie pusty
Strona Główna Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności, wykorzystywania plików cookies oraz social pluginów w serwisie internetowym DlaSpania.pl

Określenie podstawowych założeń.

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Opisujemy też, w jaki sposób wykorzystujemy te dane. Pamiętaj, że są to wyłącznie informacje o możliwych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając nasz sklep i strony internetowe, dokonując u nas zakupu czy korzystając z naszych usług. W każdym z przypadków, otrzymasz dodatkowo jasną informację dotyczącą celu przetwarzania Twoich danych, a w niektórych przypadkach, będziemy dodatkowo potrzebowali Twojej wyraźnej zgody (np. wysyłanie informacji handlowych). Poprosimy Cię wtedy o wyrażenie takiej zgody, informując czego ona dotyczy oraz o Twoich prawach. Przetwarzanie Twoich danych przez DlaSpania odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej.

I Polityka prywatności

1. Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe pobierane w ramach serwisu, jest DlaSpania Sp. z o.o., ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocła, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381884, NIP: 8992713545, REGON: 021478722, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

Dane osobowe są przetwarzane na serwerach administrowanych przez ProSpanek SE z siedzibą w Pradze (Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Czechy), zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane powszechnie RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).(

W określonych przypadkach, kiedy zechcesz skorzystać z niektórych naszych usług, możemy Cię poprosić o zgodę na udostępnienie Twoich danych innemu Administratorowi (np. dostawcy usługi płatności online). Będzie to jednak jasno wynikało z informacji, którą otrzymasz od nas w momencie zebrania Twoich danych.

2. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotycząca sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób:

adres e-mail[email protected]

telefon: +48 883 907 303

adres pocztowy: DlaSpania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS: 0000381884.

3. Uprawnienia wobec DlaSpania w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez DlaSpania; gdy cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, a zgoda ta będzie jedyną podstawą ich przetwarzania; gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz wtedy zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń (np. w okresie trwania rękojmi); gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy, a jednocześnie przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób nieprawidłowy lub nie pozwalamy Ci na skorzystanie z Twoich praw, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. Możemy wówczas nadal przetwarzać Twoje dane tylko pod warunkiem, że wykażmy istnienie ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do przetwarzania tych danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Powierzenie i udostępnienie Twoich danych innym podmiotom

DlaSpania może powierzać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym DlaSpania w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy na mocy stosownej umowy powierzenia. DlaSpania może także bez Twojej zgody udostępnić Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami i innym organom, które posiadają ustawowe upoważnienie do żądania udostępnienia tych danych.

7. Okres przechowywania Twoich danych

DlaSpania przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji danej umowy, usługi czy transakcji. Czas ten każdorazowo jest wskazywany przy każdej z dokonywanych przez Ciebie czynności, które wymagają podania danych osobowych. Twoje dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym DlaSpania.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub

dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8. Uaktualnienie informacji

Polityka prywatności DlaSpania.pl będzie uaktualniana okresowo, aby odzwierciedlać zmiany przepisów i odpowiadające im zmiany w naszych praktykach dotyczących traktowania informacji. Korzystając ze Strony internetowej DlaSpania.pl, akceptujesz zasady przedstawione niniejszym dokumencie, tak jak to zostało zaznaczone na początku. Dlatego właśnie zachęcamy do odczytania Polityki prywatności zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe.

9. Zastosowane zabezpieczenia

Serwis DlaSpania.pl zaopatrzono w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Chronimy wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie mogły wejść w posiadanie osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Dlaspania Sp. z o.o. oraz podmiotów, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania.

10. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także ustawie z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu prawidłowej realizacji zawartej z nami umowy, podjęcia na Twoją prośbę czynności zmierzających do jej zawarcia (np. w celu udzielenie odpowiedzi na zadane nam pytanie), w celach spełnienia wynikających z przepisów prawa obowiązków przez DlaSpania (np. w celach podatkowych), a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, dane możemy też przetwarzać w innych celach, w tym w szczególności w celach marketingowych.

11. Informacje dodatkowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w ramach serwisu http://www.dlaspania.pl. W serwisie mogą być umieszczone odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, w których niniejsza polityka nie obowiązuje. DlaSpania Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach WWW, do których odnośniki zawarte są na stronie DlaSpania Sp. z o.o.

W przypadku zmian obowiązującej polityki prywatności, zostaną one ogłoszone na tej stronie.

II Wykorzystywanie plików cookies

1. Czym jest plik cookie?

Dla potrzeb polityki wykorzystywania plików cookies, znaczenie tego słowa jest tożsame ze znaczeniem określonym w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz w przepisach Prawa telekomunikacyjnego.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony internetowej. Sprzedający nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Klientów sklepu internetowego DlaSpania.pl.
 

2. Sposób wykorzystania plików cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych sklepu DlaSpania.pl i optymalizacji korzystania z tych stron. Pliki cookies służą również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania Klienta ze stron internetowych sklepu DlaSpania.pl, co umożliwia ulepszanie ich zawartości. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu utrzymywania sesji Klienta serwisu, np. podczas dokonywania zakupów towarów.
Informacje, które zbieramy
Podczas korzystania z naszej Usługi, użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych wykorzystywanych do kontaktu lub identyfikacji użytkownika. https://www.dlaspania.pl gromadzi następujące informacje:

Dane o użytkowaniu
Nazwa
Email
Numer telefonu komórkowego
Dane użytkowe obejmują następujące elementy:

Adres protokołu internetowego (IP) komputerów uzyskujących dostęp do strony
Żądania strony internetowej
Strony odsyłające
Przeglądarka użyta do uzyskania dostępu do strony
Czas i datę dostępu.

Jak zbieramy informacje
https://www.dlaspania.pl zbiera i otrzymuje od Ciebie informacje w następujący sposób:

Kiedy wypełniasz formularz rejestracyjny lub w inny sposób przekazujesz swoje dane osobowe.
Twoje informacje będą przechowywane przez okres do 30 dni po tym, jak nie będą już potrzebne do świadczenia usług. Państwa dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu w celu sporządzenia raportu lub prowadzenia ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje, które nie identyfikują Państwa osobiście mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

Jak wykorzystujemy Państwa informacje
https://www.dlaspania.pl może wykorzystywać Państwa informacje do następujących celów:

Dostarczanie i utrzymywanie naszej Usługi, jak również monitorowanie korzystania z naszej Usługi.
Do innych celów. DlaSpania Sp. z o.o. wykorzysta Twoje informacje do analizy danych w celu identyfikacji trendów użytkowania lub określenia skuteczności naszych kampanii marketingowych, gdy będzie to uzasadnione. Będziemy wykorzystywać Twoje informacje do oceny i ulepszania naszej Usługi, produktów, usług i działań marketingowych.

Aby aktualizować wiadomości, informacje ogólne, oferty specjalne, nowe usługi i wydarzenia.
Aby skontaktować się z Państwem. DlaSpania Sp. z o.o. będzie kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, SMS-a lub innej formy komunikacji elektronicznej związanej z funkcjami, produktami, usługami lub aktualizacjami zabezpieczeń, gdy będzie to konieczne lub uzasadnione.

Inicjatywy marketingowe i promocyjne. DlaSpania Sp. z o.o. będzie wykorzystywać niespecyficzne informacje zebrane od Państwa w celu ulepszenia naszych działań marketingowych.
Reklama ukierunkowana. Państwa Dane Osobowe zostaną wykorzystane w celu poprawy działań reklamowych, które są odpowiednie dla Państwa konkretnych zainteresowań.
Zbieranie świadectw i opinii klientów. Jeśli podzielisz się świadectwem lub recenzją na temat swoich doświadczeń z korzystaniem z naszej Usługi, zostaną one udostępnione lub w inny sposób wykorzystane na stronie internetowej.
Informacje administracyjne. Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane w ramach praktyk administracyjnych naszej strony internetowej.

W jaki sposób udostępniamy Twoje dane
DlaSpania Sp. z o.o. udostępni Twoje dane, gdy będzie to miało zastosowanie, w następujących sytuacjach:

Za Twoją zgodą. DlaSpania Sp. z o.o. udostępni Twoje informacje w dowolnym celu za Twoją wyraźną zgodą.
W przypadku przeniesienia działalności. Twoje informacje zostaną udostępnione w przypadku połączenia, negocjacji, fuzji, sprzedaży aktywów biznesowych, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
Udostępnianie przez strony trzecie
Każda strona trzecia, której udostępniamy informacje o użytkowniku, musi ujawnić cel, w jakim zamierza wykorzystać te informacje. Muszą one przechowywać informacje o użytkowniku tylko przez okres ujawniony podczas żądania lub otrzymywania tych informacji. Usługodawca będący osobą trzecią nie może dalej gromadzić, sprzedawać ani wykorzystywać danych osobowych użytkownika, chyba że jest to konieczne do realizacji określonego celu.

Informacje o użytkowniku mogą zostać udostępnione stronie trzeciej z powodów takich jak:

Udoskonalenie ukierunkowanych kampanii reklamowych. DlaSpania Sp. z o.o. współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług w celu ulepszenia ukierunkowanych kampanii reklamowych.

Informacje analityczne. Twoje informacje mogą być udostępniane narzędziom do analizy online w celu śledzenia i analizowania ruchu na stronie.
Usługi przetwarzania i odzyskiwania płatności. Twoje informacje będą wykorzystywane w celu przetwarzania płatności w przypadku zakupu, zwrotu pieniędzy lub innych podobnych żądań.

Inicjatywy marketingowe. Twoje informacje będą wykorzystywane do generowania i wysyłania newsletterów, działań marketingowych z wykorzystaniem poczty elektronicznej, reklam i innych.

Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje podczas rejestracji lub w inny sposób, dajesz DlaSpania Sp. z o.o. pozwolenie na wykorzystanie, udostępnianie i przechowywanie tych informacji w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

W ramach serwisu sklepu internetowego DlaSpania.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „stałe” oraz „sesyjne”. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies albo do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki cookies „sesyjne” są tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania albo opuszczenia strony internetowej albo wyłączenia przeglądarki internetowej.

W ramach Serwisu sklepu internetowego DlaSpania.pl są stosowane są następujące funkcjonalne rodzaje plików cookies:

1) Ściśle niezbędne pliki cookie. Ściśle niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawowe funkcje strony internetowej, takie jak logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Bez ściśle niezbędnych plików cookie nie można prawidłowo korzystać z witryny.

2) Pliki cookie dotyczące wydajności. Pliki cookie związane z wydajnością służą do sprawdzenia, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. pliki cookie do analizy. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji określonego odwiedzającego.

3) Celujące pliki cookie. Kierunkowe pliki cookie służą do identyfikacji odwiedzających pomiędzy różnymi stronami internetowymi, np. partnerami treści, sieciami banerowymi. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane przez firmy do budowania profilu zainteresowań odwiedzających lub pokazywania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych.

4) Funkcjonalne pliki cookies. Funkcjonalne pliki cookie służą do zapamiętywania informacji o odwiedzającym na stronie internetowej, np. język, strefa czasowa, rozszerzona zawartość.

5) Niesklasyfikowane pliki cookie. Niesklasyfikowane pliki cookies to pliki cookies, które nie należą do żadnej innej kategorii lub są w trakcie kategoryzacji.

Możesz zmienić swoją zgodę na korzystanie z plików cookie poniżej.

 

3. Samodzielna kontrola nad plikami cookies

Klient sklepu internetowego DlaSpania.pl może wyrazić zgodę na instalację i używanie plików Cookies. Klient może samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie, służące do przeglądania stron www. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

4. Sposób usunięcia plików cookies

Sposób usunięcia zależy od używanej przez Klienta przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak usunąć pliki Cookies, dla najbardziej typowych przeglądarek zamieszczone są na następujących stronach internetowych:

a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

c) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d) Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

e) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Pliki cookies mogą być wykorzystywane także przez partnerów oraz reklamodawców, współpracujących z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe Klientów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej (opcja jest dostępna w większości typowych przeglądarek).

III Wykorzystywanie social pluginów oraz logów

1. Tak zwane „Social Pluginy” to technologia umożliwiająca Klientowi jako Klientowi strony internetowej DlaSpania.pl, ujawnianie pewnych jej zawartości bezpośrednio na stronach internetowych sieci społecznościowych.

Funkcja ta umożliwia Klientowi połączenie z facebook.com, plus.google.com i twitter.com oraz umieszczenie na profilu Klienta, jako załącznika, tematów pobranych ze strony internetowej DlaSpania.pl. W celu uzyskania dostępu do pożądanych informacji, po kliknięciu na przycisk łączący z określoną siecią społecznościową, należy się zalogować za pomocą indywidualnych, nie znanych sklepowi internetowemu DlaSpania.pl danych dostępu.

Strona internetowa DlaSpania.pl oferuje również Plugin w postaci „przycisku dzielenia się” na Facebooku oraz „publicznego polecenia” w Google Plus. Plugin'y te służą do przeniesienia adresu IP ostatnio wyświetlanej na przeglądarce Klienta strony na rzecz oferenta. Ponadto przenoszone są również informacje o produkcie lub produktach. Sklep internetowy DlaSpania.pl nie przenosi i nie udostępnia w ten sposób danych osobowych, które Klienci podają na stronie sklepu internetowego DlaSpania.pl lub które zostały zapisane na Facebooku lub Google Plus.

2. Ponadto w trakcie odwiedzin stron WWW serwisu przez Klienta, oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony, może gromadzić następujące dane:

zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez Klienta);

informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne informacje udostępniane przez komputer Klienta, zależnie od jego konfiguracji;

czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi.

Przechowywane w plikach logów serwera WWW dane mogą zawierać m.in. następujące informacje: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Klienta),

nazwę stacji Klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,

czas nadejścia zapytania,

pierwszy wiersz żądania http,

kod odpowiedzi http,

liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do strony DlaSpania.pl nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią DlaSpania.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.