[email protected]
+48 690093100
Infolinia jest czynna codziennie, w godzinach od 10:00 do 20:00
Menu Zamknąć
0 0 zł
Twój koszyk jest na razie pusty
Strona Główna REGULAMIN KONKURSU „Krzyżówka”

REGULAMIN KONKURSU „Krzyżówka”

REGULAMIN KONKURSU „Krzyżówka”   
(dalej: „Regulamin”) 
 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 
 1. Organizatorem Konkursu „Krzyżówka” (zwany dalej „Konkursem”) jest DlaSpania Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381884, NIP: 8992713545, REGON: 021478722 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie, sposób wyłaniania Laureatów spośród osób biorących w nim udział (zwanych dalej „Uczestnikiem” bądź „Uczestnikami”), a także określa Nagrodę przyznawaną Laureatom, warunki jej dostarczenia Laureatowi przez Organizatora oraz sposób jej odbioru przez Laureatów. Regulamin określa również obowiązki Organizatora oraz Uczestników, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora na rzecz Uczestników i Laureatów Konkursu.
 3. Konkurs trwa od dnia 11.10.2023 do dnia 18.10.2023 (zwany dalej „czasem trwania Konkursu).
 4. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem serwisów Instagram oraz Facebook.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 165 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani Facebook lub z nimi związany.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 
 
§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4, która:
 1. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada publiczne konto (dalej także jako „profil”) w serwisie Instagram lub Facebook.
 1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, przedstawiciele Organizatora oraz członkowie Komisji, o której mowa w §3 ust. 1.
 2. Uczestnikami nie mogą być również członkowie rodzin oraz osoby najbliższe osób wskazanych w ust. 3.
 3. Uczestnik, który korzysta z publicznego profilu w serwisie Instagram, w celu wzięcia udziału w Konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:
 1. wykonać Zadanie Konkursowe, polegające na odszukaniu w diagramie, zamieszczonym w poście konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/dlaspania_pl/ 5 (słownie: pięć) słów kojarzących się lub związanych ze spaniem, oraz wpisanie ich w komentarzu zamieszczonym pod tym postem;
 2. udostępnić post konkursowy Organizatora na profilu Uczestnika w serwisie Instagram;
 3. zaobserwować profil Organizatora w serwisie Instagram.
 1. Uczestnik, który korzysta z publicznego profilu w serwisie Facebook, w celu wzięcia udziału w Konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:
 1. wykonać Zadanie Konkursowe, polegające na odszukaniu w diagramie zamieszczonym w poście konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/dlaspania?locale=pl_PL 5 (słownie: pięć) słów kojarzących się lub związanych ze spaniem, oraz wpisanie ich w komentarzu zamieszczonym pod tym postem;
 2. zaobserwować profil Organizatora w serwisie Facebook.
 1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz, korzystając wyłącznie z jednego profilu w serwisie Instagram albo Facebook - bez względu na liczbę posiadanych profili w serwisach Instagram lub Facebook.
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w ust. 5 lub 6 w czasie trwania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy:
 1. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
 2. działają z fikcyjnego profili w serwisie Instagram lub Facebook;
 3. Uczestników, którzy biorą udział w Konkursie, posługując się kilkoma profilami w serwisie Instagram lub Facebook;
 4. z innych, uzasadnionych przyczyn, w szczególności działań Uczestnika, niezgodnych z regulaminami serwisów Instagram lub Facebook.
 
§3 NAGRODA
 
 
 1. Po zakończeniu Konkursu, spośród jego Uczestników, spełniających wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, powołana przez Organizatora komisja konkursowa (zwana dalej „Komisją”) wybierze łącznie 6 (słownie: sześciu) Laureatów, którym zostaną przyznane nagrody, z zastrzeżeniem, iż:
 1. 3 (słownie: trzech) Laureatów zostanie wybranych spośród Uczestników, którzy biorą udział w Konkursie, posługując się profilem w serwisie Instagram;
 2. 3 (słownie: trzech) Laureatów zostanie wybranych spośród Uczestników, którzy biorą udział w Konkursie, posługując się profilem w serwisie Facebook.
 1. Laureatami zostaną:
 1. 3 (słownie: trzy) pierwsze osoby, które najszybciej wykonają Zadanie Konkursowe opisane w §2 ust. 5 lit. a) oraz spełnią pozostałe warunki wskazane w §2 ust. 5 lit. b) i c) niniejszego Regulaminu;
 2. 3 (słownie: trzy) pierwsze osoby, które najszybciej wykonają Zadanie Konkursowe opisane w §2 ust. 6 lit. a) oraz spełnią warunek wskazany w §2 ust. 6 lit. b) niniejszego Regulaminu.
 1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z Laureatów jest Voucher na okaziciela uprawniający do skorzystania z rabatu w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) na zakupy w sklepie internetowym Organizatora, prowadzonym pod adresem: www.dlaspania.pl z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Voucher, o którym mowa w ust. 3, może być wykorzystany wyłącznie przez osobę fizyczną, będącą konsumentem,  jednorazowo na zakup towarów oferowanych przez Organizatora, których łączna wartość nie może przekraczać kwoty 10.000 zł brutto. Voucherów nie można łączyć.
 3. Voucher, o którym mowa w ust. 3, nie może być wykorzystany na zakupy w sklepach stacjonarnych Organizatora.
 4. Okres ważności Vouchera wynosi do 31.11.2023 od dnia jego wystawienia. Po upływie tego okresu niewykorzystany Voucher traci ważność. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.
 5. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
 6. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko jeden (słownie: jeden) raz.
 7. Laureat zostanie poinformowany o przyznaniu mu Nagrody za pomocą prywatnej wiadomości przesłanej za pośrednictwem serwisu Instagram lub Facebook w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 8. Organizator ma prawo do zamieszczenia listy Laureatów wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram i Facebook.
 9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Laureata Organizatorowi informacji niezbędnych do przekazania nagrody, w tym imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej w ciągu 14 (słownie: czternastu) od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 9.
 10. Voucher zostanie przekazany Laureatowi na podany przez Laureata adres poczty elektronicznej.
 11. W przypadku nieprzekazania przez Laureata, w terminie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Nagroda traci ważność.
 12. Laureat nie może przenieść prawa do odbioru przyznanej Nagrody na osoby trzecie,
  chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika oraz za zmianę danych osobowych Uczestnika, o których Uczestnik nie poinformował Organizatora.
 14. Wartość Nagrody w niniejszym Konkursie nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.
 15. W przypadku powstania obowiązku podatkowego płatnikiem podatku jest Organizator. W takim wypadku podatek w wysokości 10 % wartości nagrody tytułem zryczałtowanej zaliczki na podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 200) odprowadzi Organizator.
 
§4 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie, na zasadach opisanych w Regulaminie, na rzecz Uczestników i Laureatów Konkursu, usługi drogą elektroniczną, w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu oraz dostarczenia Nagród przyznawanych za udział w Konkursie.
 2. Przez usługi świadczone drogę elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:
a. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej www.dlaspania.pl
 1. umożliwienie zapoznania się z zasadami udziału w Konkursie;
 2. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie;
 3. poinformowanie o wynikach Konkursu;
 4. komunikacja między Organizatorem a Uczestnikami;
 5. dostarczenie przyznanych w ramach Konkursu Nagród.
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.
 2.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez opuszczenie strony internetowej, na której został udostępniony Regulamin, opuszczenie profilu Operatora w serwisie Facebook/ i lub Instagram, na którym został udostępniony Konkurs,  a po przystąpieniu do uczestnictwa w Konkursie – poprzez odstąpienie w terminie 14 dni od dnia przystąpienia.
 3. Warunkiem technicznym, niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari, profilu w Serwisie Facebook i/lub w Serwisie Instagram oraz aktywnego konto poczty elektronicznej (e-mail);
 4. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 5. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej, zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.
 6. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 
§5 REKLAMACJE
 
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną,   mogą być zgłaszane w formie e-mail na adres [email protected]
 2. Prawo złożenia reklamacji w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom, w tym Laureatom Konkursu lub osobom, którym Organizator odmówił prawa uczestniczenia w
  Konkursie.
 3. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia Konkursu. W przypadku reklamacji składanej przez Laureata Konkursu termin na zgłoszenie reklamacji, o której mowa w ust. 1, wynosi 60 dni od chwili odebrania Nagrody lub od chwili, gdy powinna ona zostać najpóźniej doręczona.
 4. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty ich doręczenia, w formie e-mail.
 
 
§6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu (ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, e-mail [email protected]
 2. Uczestnik (Laureat) Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w celu uczestnictwa w Konkursie.
 3. Dane osobowe  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
 4. Podanie danych osobowych do udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem, że odmowa ich podania, podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia udział w Konkursie i może być podstawą do odmowy wydania Nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić udział w Konkursie oraz odbiór Nagrody. W przypadku cofnięcia udzielonej zgody możliwe jest dalsze przetwarzanie danych osobowych Uczestników na podstawie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności celem dochodzenia roszczeń od Uczestnika.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu do momentu wyłonienia Laureatów przekazania Nagrody i realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji, nie krócej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszego Konkursu.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, nie wykorzystuje również danych osobowych do profilowania osób, których dane dotyczą.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich oraz do Organizacji Międzynarodowych.
 10. Administrator będzie miał prawo powierzyć dane osobowe podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji umów związanych z realizacją niniejszego regulaminu w celu przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
 
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2023 i obowiązuje do 18.10.2023 dnia zakończenia Konkursu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości, w tym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszym regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem: www.dlaspania.pl i w siedzibie Organizatora.
 5. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.