powrót do listy aktualności

Wygraj weekend W HOTELU SPA&WELLNESS dla dwojga

DlaSpania

DlaSpaniaREGULAMIN KONKURSU „Weekend Wellness & SPA”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem konkursu „Ciekawostki o śnie” (dalej: Konkurs”) jest DlaSpania Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 14, NIP: 8992713545, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.

4. Konkurs trwa od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

1. W Konkursie mogą̨ brać́ udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są̨ osobami pełnoletnimi.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą̨ być́ pracownicy i przedstawiciele Organizatora

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:

1. Zrejestrować się przez link lub w bezpośrednio w punkcie sprzedaży do Klubu DlaSpania dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu w punkcie sprzedaży DlaSpania podając te same dane co podczas logowania do Klubu DlaSpania oraz zachować dowód zakupu Produktu Promocyjnego w postaci paragonu lub faktury,

2. Udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe: Ile przeciętnie śpi człowiek w trakcie swojego życia w salonie DlaSpania podczas zakupów i rejestracji.

5. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu 1 odpowiedź dotyczącą pytania konkursowego.

§3 [NAGRODA]

1. W Konkursie przyznanych zostanie następujące nagroda (dalej: „Nagroda”):

1. Weekendowy pobyt w Hotelu Wellness & SPA dla 2 osób ze śniadaniami oraz bonem na zabiegi SPA w wysokości 300 zł

2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

1. Umieszczone przez Uczestników odpowiedzi będą brały udział w głosowaniu przeprowadzonym przez Komisję Konkursową

2. Każdy z członek będzie mógł zagłosować maksymalnie na 1 odpowiedź

3. Na podstawie głosowania zostanie wyłoniony zwycięzca.

4. Uczestnikowi, którego odpowiedź zdobędzie największą ilość głosów, przysługiwać będzie Nagroda.

5. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych odpowiedzi znajduje się kilka odpowiedzi jednego Uczestnika, przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która uzyskała największą ilość głosów.

6. Uczestnik, któremu przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 07.09 2020r. za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres Laureata

7. Nagroda zostanie wręczona Laureatowi do dnia 11 09 2020

8. Nagroda, która nie zostaną wydane Laureatowi Rezerwowemu (ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust7,) przepadają na rzecz Organizatora.

§5 [REKLAMACJE]

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest DlaSpania sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Braniborskiej 14.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu,

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).