Newsletter

Zanim podasz nam informacje o sobie, przeczytaj poniższe informacje:

 

1. Wyrażenie zgody oraz cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez DlaSpania.pl

Wyrażając zgodę otrzymasz od nas bezpłatną usługę newslettera, która polega na przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego DlaSpania oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) DlaSpania i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów DlaSpania i jego partnerów biznesowych oraz Promocji).

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania usługi newslettera, w tym do:

• zapewnienia obsługi newslettera i rozwiązywania problemów technicznych;

• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DlaSpania.pl, którym jest:

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych DlaSpania.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• prowadzenie badań i analiz DlaSpania między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy „obsługa klienta” w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

2. Administrator

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest DlaSpania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS: 0000381884.

 

3. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób:

- adres e-mail: [email protected]

- telefon: +48 883 907 303

- adres pocztowy: DlaSpania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, KRS: 0000381884.

 

4. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych

DlaSpania wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail aby móc wykonać dla Ciebie usługę newslettera. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przesyłać Ci newslettera, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z oferty DlaSpania w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

5. Uprawnienia wobec DlaSpania w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez DlaSpania; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

6. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a więc w przypadku podania nam Twojego adresu e-mail dla usługi newslettera – masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

8. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom

DlaSpania może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym DlaSpania w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają w szczególności usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe czy kurierskie. Usługodawcy ci, na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i zachowania ich w tajemnicy. DlaSpania może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

9. Okres przechowywania Twoich danych

DlaSpania przechowuje Twoje dane osobowe w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na otrzymywanie newslettera, przez czas trwania powyższej usługi lub do czasu cofnięcia Twojej zgody. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym DlaSpania.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

10. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez DlaSpania.pl

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.